Thông báo kết quả đấu giá bán theo lô chuyển nhượng vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

25/06/2019 16:00

  

 THÔNG BÁO
Kết quả đấu giá bán theo lô chuyển nhượng vốn của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bình Phước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

                                       
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo Kết quả đấu giá bán theo lô chuyển nhượng vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước được tổ chức vào lúc 9h30 ngày 25/06/2019 như sau:
   
1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá : 11.115.998 cổ phần
  Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua : 0 cổ phần
2. Số lượng cổ phần của một lô chào bán : 11.115.998 cổ phần
3. Số lô cổ phần chào bán : 01 lô cổ phần
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Giá khởi điểm một lô cổ phần : 199.398.772.124 đồng/lô cổ phần
6. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá : 04
  Trong đó: Tổ chức : 04 Cá nhân : 0
7. Tổng khối lượng đăng ký mua : 04 lô cổ phần
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: : 04 phiếu
9. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 04 lô cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất : 231.210.000.000 đồng/lô
11. Giá đặt mua thấp nhất : 199.398.772.124 đồng/lô
12. Giá đấu thành công cao nhất : 231.210.000.000 đồng/lô
13. Giá đấu thành công thấp nhất : 231.210.000.000 đồng/lô
14. Giá đấu thành công bình quân : 231.210.000.000 đồng/lô
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: : 01
  Trong đó: Tổ chức : 01 Cá nhân : 0
16. Tổng số lượng cổ phần bán được : 11.115.998 cổ phần
  Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài : 0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được : 231.210.000.000 đồng
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma