Biểu phí dịch vụ

 

Dịch vụ Mức phí
1. Tài khoản giao dịch chứng khoán
Mở tài khoản Miễn phí
Duy trì tài khoản Miễn phí
In sao kê tài khoản Miễn phí
Chuyển tiền ra bên ngoài Theo biểu phí của Ngân hàng Đông Á và BIDV
Chuyển tiền mua chứng khoán phát hành thêm Miễn phí
Xác nhận số dư tài khoản Miễn phí
2. Phí giao dịch %/giá trị giao dịch trong ngày
2.1 Giao dịch trái phiếu 0,1 - 0,15%
2.2 Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  
Giao dịch tại sàn 0,15 - 0,30%
Dưới 300 triệu 0.30%
Từ 300 triệu đến dưới 400 triệu 0.25%
Từ 400 triệu đến dưới 500 triệu 0.20%
Trên 500 triệu 0.15%
Giao dịch Online 0,15%
3. Phí lưu ký
Tái lưu ký Miễn phí
Trái phiếu niêm yết 0,5đ /TP/tháng
Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ 0,4đ/CP,CCQ/tháng
Phí chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch của SGDCK
Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).
Chuyển nhượng quyền sở hữu sàn đại chúng chưa niêm yết Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).
Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).
Chuyển nhượng theo yêu cầu Phí thực hiện hồ sơ: 0,15%/ giá trị giao dịch. Tối thiểu là 50,000đ/1 hồ sơ (chưa bao gồm phí thuế liên quan khác nếu có).
Phí khác
Phí chuyển khoản chứng khoán/tất toán TK 0,5đ/CP/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 100.000 VNĐ)
Phí quản lý phong toả/giải toả theo yêu cầu 200.000 đồng/ 1 lần thực hiện
Phí chuyển nhượng quyền mua 100.000 đồng/ 1 hồ sơ thực hiện và thuế theo quy định hiện hành
Phí rút chứng khoán 100.000 đồng/ 1 hồ sơ thực hiện

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma